je společnost zaměřena na projektování, výrobu, dodávky, kompletaci a uvádění inženýrských celků do provozu, hlavně v oboru energetiky, ale i dalších technických oborech.

Náš tým má zkušenosti z realizací projektů zaměřených na odsiřování spalin a to jak systémem mokré vypírky (vhodná pro jednotky vyšších výkonů), tak polosuché metody odsíření pomocí fluidního reaktoru nebo atomizéru. Technologie polosuchého odsíření jsou navázány na odlučování tuhých znečisťujících látek (TZL) pomocí tkaninových filtrů, nebo elektroodlučovači. Součástí odprášení je rovněž komplexní řešení expedice popelovin, případně produktu po odsíření.

Dále se zaměřujeme na tzv. denitrifikaci, čili snižování koncentrace oxidů dusíku ve spalinách, a to jak metodou SNCR (primární a sekundární opatření), tak metodou katalytické redukce SCR.

Jsme schopni nabídnout různé konfigurace těchto metod pro energetické zdroje, a to jak pro zdroje středních, tak i velmi velkých výkonů (pro elektrárenské bloky).

„Naše společnost je také řádným členem Svazu průmyslu a dopravy ČR a je rovněž zastoupena v expertním týmu pro energetiku a klimatickou změnu“

Ing. Jiří Míček je od roku 2015 člen Expertního týmu pro energetiku a klimatickou změnu – Pracovní skupina 6 – Snižování emisí / Ochrana ovzduší v rámci Svazu průmyslu a dopravy ČR. Expertní tým definuje prioritní aktivity, problémy a cíle v oblasti energetiky a změny klimatu. Předkládá koncepční návrhy nebo se podílí na  vypracování stanovisek či připomínek Svazu k českému i unijnímu legislativnímu rámci pro energetický sektor.

Pro více informací navštivte naše internetové stránky: